Bref WC Hygiene Gel - 700 ml, lemon

Neohodnoceno
Dostupnost Na objednání u dodavatele
Možnosti doručení
Kód: 3426
61,21 Kč / ks 50,59 Kč bez DPH
Bref WC Hygiene Gel - 700 ml, lemon
Neohodnoceno

Bref Power Aktiv Gel je perfektní pro vynikající, zářivé a svěží výsledky čištění. Čistič toalety odstraňuje vodní kámen, nečistoty a skvrny z okraje toalety a toaletní mísy a zaplní koupelnu svěží vůní na dlouhou dobu. Díky své účinné čisticí pěně nabízí Bref Power Aktiv Gel snadné a hygienické čištění beze stop vodního kamene a nečistot, a navíc vaši toaletu provoní svěží vůní květin.  

Výstražný symbol:

Signální slovo: Varování

Standardní větou o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

  • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Prohlášení o složkách podle předpisu EU o detergentech 648/2004/EC.