Dr.House závěs do WC 40g kostka, levandule, fialový

Neohodnoceno
Dostupnost Na objednání u dodavatele
Možnosti doručení
Kód: 3444
25 Kč / ks 20,66 Kč bez DPH
Dr.House závěs do WC 40g kostka, levandule, fialový
Neohodnoceno

DR. HOUSE KOSTKA DO WC - VŮNĚ LEVANDULE 40 G

 

Výstražný symbol:

GHS05 
 
 
Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

P501 Odstraňte obsah/obal odevzdejte osobě oprávněné k nakládání s odpady nebo uložte na místě určeném obcí.

Doplňující informace na štítku:

EUH208 Obsahuje (E)-2-benzylidenoktanalbenzyl-salicylát. Může vyvolat alergickou reakci

 

Označení dle nařízení 648/2004 o detergentech: 30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Linalool.